separator

Profil príjemcu

Identifikácia vyplýva z Operačného programu potravinovej a základne materiálnej pomoci 2014 - 2020. Partnerská organizácia dostane od Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny zoznam konečných príjemcov. Potravinové a hygienické balíčky sa primárne distribuujú osobám uvedeným v zozname. V prípade, že sa z rôznych dôvodov nepodarí balíček odovzdať ani na druhý krát osobným doručením, v tomto prípade môže pracovník vydať predmetný balíček aj osobe, ktorá nie je na zozname, ak o tejto osobe pracovník vie, že sa nachádza v nepriaznivej životnej situácii (podľa kritérií v bode 2). Takúto osobu následne tento pracovník do zoznamu pripíše s identifikačnými údajmi (meno a priezvisko, adresa, vek, počet a vek nezaopatrených detí, zdravotné postihnutie, počet členov domácnosti) a stručným zdôvodnením výberu tohto príjemcu. 

Primárne:

  • rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje Pomoc v hmotnej núdzi (PvHN)
  • príjemca PvHN, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
  • príjemca PvHN, ktorý je invalidný a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
  • príjemca PvHN s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem zo zárobkovej činnosti

Sekundárne:

(v prípade, že sa konečnému príjemcovi podľa vyššie uvedených kritérií nepodarí odovzdať balíček ani na druhý krát)

  • iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia PO. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami, a pod..

Množstvo balíčkov pre jedného príjemcu

Jednotlivec spĺňajúci vyššie uvedené podmienky má nárok na 1 potravinový balíček. Rodina s 1-2 nezaopatrenými deťmi má nárok na 2 potravinové balíčky, rodina s 3-4 nezaopatrenými deťmi na 3 potravinové balíčky, rodina s 5 a viac nezaopatrenými deťmi na 4 potravinové balíčky.

Zoznam príjemcov potravinovej pomoci

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vytvorí zoznam príjemcov pomoc, ktorý Slovenská katolícka charita dostane 4 týždne pred plánovanou distribúciou. Overiť či ste na zozname môžete jednoduchým spôsobom. Zatelefonujete, poviete meno a priezvisko a náš pracovník/pracovníčka Vám potvrdí či ste na zozname konečných príjemcov. 

 

Kontaktný formulár

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload