separator

Sociálne služby v zmysle zákona  448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

§ 16 Odborné činnosti
a) základné sociálne poradenstvo

§ 19
(2) Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona.

§ 41 Opatrovateľská služba
(1) Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a 21
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4.

§ 58 Jedáleň
(1) V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek.
(2) Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 písm. b) a c).

§ 59 Práčovňa
V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek.

§ 60 Stredisko osobnej hygieny
V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek.

Kontaktný formulár

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

OTVÁRACIE HODINY:

  PONDELOK 
 08.30 - 12.00  Sociálne poradenstvo, stredisko osobnej hygieny, práčovňa,  výdaj šatstva klientom, materiálna a potravinová pomoc rodinám v núdzi.
   13.00 - 14.00  Jedáleň - výdaj obeda pre ľudí bez domova.
  UTOROK 
 08.30 - 12.00  Príjem šatstva, materiálnych a iných darov.
   13.00 - 14.00  Jedáleň - výdaj obeda pre ľudí bez domova.
   14.00 - 16.00  Príjem šatstva, materiálnych a iných darov.
  STREDA 
 13.00 - 14.00  Jedáleň - výdaj obeda pre ľudí bez domova.
  ŠTVRTOK 
 08.30-12.00 Sociálne poradenstvo, stredisko osobnej hygieny, práčovňa,  výdaj šatstva klientom, materiálna a potravinová pomoc rodinám v núdzi.
   13.00-14.00 Jedáleň - výdaj obeda pre ľudí bez domova.
  PIATOK 
 13.00-14.00 Jedáleň - výdaj obeda pre ľudí bez domova, výdaj suchej stravy na víkend pre ľudí bez domova.